ارزیابی اولیه شیدایی و روان پریشی در عفونت HIV چگونه است؟

ارزیابی اولیه شیدایی و روان پریشی در عفونت HIV چگونه است؟

ارزیابی اولیه بایستی شامل:

- یک مصاحبه روانپزشکی عمیق با تاکید ویژه روی ارزیابی شناختی باشد. مهم این است که شروع هر گونه مشکلات شناختی نسبت به شروع نشانه های روان پریشی مشخص شود.

- سابقه دارویی: پزشکان همیشه بایستی در نظر داشته باشند که نشانه های روان پریشی بیمار ممکن است در واقع عوارض جانبی داروهای ضد رتروویروسی باشند و تغییرات دارویی را در چهار ماه گذشته بیمار بررسی کنند. برای مثال دخالت دیدانویسن در ایجاد روان پریشی تا سه ماه بعد از شروع مصرف ثابت شده است.

- سابقه مصرف مواد

- ارزیابی جامع پزشکی جهت شناسایی اجزای ارگانیک بالقوه بیماری

- تست آزمایشگاهی از جمله غربال سم شناختی و تست سرم سیفیلیس

- اگر احتمال درگیری دستگاه عصبی مرکزی با HIV می رود، مطالعات تشخیص وضعیت عصبی از جمله تصویربرداری عصبی، آنالیز مایع مغزی-نخاعی جهت رد عفونت فرصت طلب

- یک نوار مغزی، که ممکن است موجب تشخیص بین دلریوم بیش فعال و روان پریشی ناشی از مصرف دارو بشود