عوارض جانبی روانی- عصبی ضد رترو ویروس ها

عوارض جانبی روانی- عصبی ضد رترو ویروس ها

کدامیک از انواع عوارض جانبی روانی- عصبی با مصرف ضد رترو ویروس ها و سایر عواملی که در عفونت HIV به کار می روند در ارتباط می باشد؟

طیف گسترده ای از عوارض جانبی روانی- عصبی می توانند با مصرف ضد رترو ویروس ها و سایر عواملی که در عفونت HIV به کار می روند در ارتباط باشند. این عوارض جانبی ممکن است شامل اختلال در خلق مانند افسردگی و شیدایی، اضطراب، زودرنجی، هیجان، خستگی، اختلال در خواب، سردرد، سندروم درد نوروپاتیک، گیجی، و سردرگمی شوند. بیمارانی که برای درمان عفونت HIV یا عوارض مربوط به آن ضد رترو ویروس و همچنین سایر داروها را استفاده می کنند ممکن است علایم اختلال ر وانی از جمله هذیان، پارانویا، و توهم را تجربه کنند.

شواهدی که دال بر رابطه علت و معلولی بین ضد رترو ویروس ها و واکنش های نامطلوب روانی می باشد از قدرت ضعیفی برخوردارند. اکثر این واکنش های نامطلوب در آزمایش های بالینی ضد رترو ویروسی ذکر شده اند. در طول این آزمایش ها، هیچ گونه تحقیق سیستماتیک در علایم اختلالات روانی صورت نگرفته (که احتمالا منجر به گزارش دهی کمتر از حد لازم می شود) و تلاشی برای تشخیص مطابق با معیارهای DSM صورت نگرفته است. از سوی دیگر، وقتی که یک علامت اختلال روانی گزارش شد، هیچ کوششی برای کنار گذاشتن دلایل احتمالی آن علامت انجام نشد (که احتمالا منجر به گزارش دهی بیش از حد لازم می شود). بطور مثال، اگر بیماری بی خوابی خود را گزارش کرده است، جستجویی برای یافتن دلایل بالقوه دیگر بی خوابی صورت نگرفته است. این امر خصوصاً با در نظر داشتن این حقیقت که عفونت HIV اغلب با استرس جدی روانی -اجتماعی همراه بوده و بیماران تحت درمان با چندین دارو می باشند حایز اهمیت می باشد.

منبع دیگر در خصوص عوارض جانبی روانی - عصبی ضد رترو ویروس ها گزارش های موردی است. در حالیکه تلاش هایی برای بیان علیت این امر صورت می گیرد، اما گزارش های موردی کافی برای بیان واضح رابطه بین عوارض روانی - عصبی و مصرف داروی HIV به دست نیامده است. البته دو استثنای قابل ذکر وجود دارد که عبارتند از: نوروپاتی محیطی وابسته به NRTI و نشانه های روانی -عصبی، مربوط به افاویرنز.

تقریبا 50 درصد از مبتلایان به HIV که افاویرنز استفاده کرده اند، نشانه های روانی -عصبی را از خود بروز می دهند از جمله سرگیجه، سردرد، اختلال در تمرکز، گیجی، بی خوابی ، عصبانیت، اضطراب، رویاها یا کابوس های زنده، خواب آلودگی در طول روز، احساس خماری در صبح، تفکر غیرعادی، فراموشی، زوال شخصیت، سرخوشی، افسردگی، و توهم. این نشانه ها معمولا چند روزی پس از شروع درمان بروز می کنند و بتدریج با گذشت 1 تا 4 ماه کم می شوند. اغلب بیماران تنها تعداد کمی از این نشانه ها را بروز می دهند. طبق مطالعات بالینی گوناگون، میزان قطع مصرف افاویرنز مربوط به رویدادهای نامطلوب عصبی - روانی بین 2.6 درصد و 16 درصد در نوسان است.