برهم کنش بالقوه بین ضد رترو ویروس ها و موادی که بصورت تفریحی استفاده می شوند

برهم کنش بالقوه بین ضد رترو ویروس ها و موادی که بصورت تفریحی استفاده می شوند

آیا برهم کنش های قابل توجهی بین ضد رترو ویروس ها و موادی که بصورت تفریحی استفاده یا سوء استفاده می شوند وجود دارد؟

درمانگران باید از تداخلات قابل توجه و متعددی که میان ضد رترو ویروس ها و موادی که بصورت تفریحی استفاده یا سوء استفاده می شوند رخ می دهد آگاه باشند. از نظر بالینی تداخلات دارویی قابل توجه و بالقوه ای ممکن است بین ضد رترو ویروس ها و آمفتامین ها، گاما هیدروکسی بوتیرات (GHB)، کتامین، فن سایکلیدین (PCP)، اسید لیزرجیک دی اتیل آمید (LSD)، کوکایین، هرویین، تتراهیدروکانابینول (THC)، و اتانول رخ دهد. جدول تداخلات و عوارض احتمالی مربوط به مصرف همزمان داروهای تفریحی و ضد رترو ویروس ها را نشان می دهد.

هنگامی که الکل، مخصوصاً وقتی که بطور منظم مصرف می شود، در ترکیب با NRTIهایی مانند دیدانوزین، زالسیتابین، استاوودین، و لامی وودین یا با مهارکننده های پروتیاز ریتوناویر استفاده شود می تواند خطر التهاب لوزالمعده را افزایش دهد. علاوه بر این، می تواند سطوح آباکاویر را افزایش دهد زیرا برای همان مسیر متابولیکی دهیدروژناز الکل رقابت می کند. با این حال، این تداخل اهمیت بالینی چندانی نداشته و تنظیمات دوز آباکاویر ضروری نمی باشند. در مواردی دیگر، مهارکننده پروتیاز ریتوناویر با مهار CYP2D6، 2B6 و 3A4 می تواند سطوح خونی در نتیجه احتمال مسمومیت و مصرف بیش از حد متی ل دی اکسی متامفتامین (MDMA، اکستازی)، متاآمفتامین (کریستال مت، اسپید)، GHB، کتامین، PCP، و THC (عنصر فعال ماری جوآنا) را افزایش می دهد. در رابطه با مصرف همزمان ریتوناویر و MDMA مرگ هایی گزارش شده است. در یکی از موارد مرگ، سطح MDMA نزدیک به 10 برابر سطح مورد انتظار بود. در خصوص سایر ضدرترو ویروس هایی که مهارکننده CYP3A4 یا (دلاویردین، PIها و افاویرنز) هستند نیز باید مراقب بود. اگر بیماران مبتلا به HIV در مصرف بر مصرف داروهای نشاط آور اصرار ورزند، باید به آنها توصیه کرد که مقدار مصرف خود را تا حد زیادی کم کنند (تقریبا یک چهارم دوز همیشگی را مصرف کنند)، آب بدن خود را با اجتناب از مصرف الکل و نوشیدن میزان زیادی آب بخوبی تامین کنند، و برای مدتی رقصیدن را کنار بگذارند.

برهمکنش بالقوه بین ضدرترو ویروس ها و موادی که به صورت تفریحی استفاده می شود

همین تداخل ممکن است بین مهارکننده پروتیاز ایندویناویر و باربیتورات ها روی دهد و افزایش در سطوح خونی باربیتورات ها به بار آورده و در نتیجه موجب افزایش احتمال مسمومیت بالقوه باربیتورات و مصرف بیش از حد شود.

برهمکنش بالقوه بین ضدرترو ویروس ها و موادی که به صورت تفریحی استفاده می شود

پتانسیل برهم کنش بین کوکایین یا هرویین و ضد رترو ویروس ها معلوم نیست. تنها 10 درصد از متابولیسم کوکایین به سیستم آنزیمی CYP مربوط می شود. مصرف همزمان مهارکننده های CYP3A4 (دلاویردین، PIها و افاویرنز) یا القاکننده ها (نویراپین، افاویرنز) ممکن است تاثیر کمی بر سطوح کوکایین داشته باشند زیرا سایر مسیرهای متابولیکی نقش تعیین کننده تری در حذف این دارو بازی می کنند. با این حال، باید توجه داشته باشید از آنجایی که متابولیسم CYP3A4 کوکایین را به یک متابولیت سمیت کبدی به نام نورکوکایین تبدیل می کند، مهار کننده های CYP3A4 ممکن است خطر سمیت کبدی را کاهش دهند در حالی که اقاکننده های CYP3A4 ممکن است سمیت را افزایش دهند.هنگامی که هرویین همزمان با مهارکننده پروتیاز ریتوناویر مصرف شود سطوح آن نیز ممکن است کاهش یابد و احتمالا سندوم محرومیت از هرویین (ماده مخدر) را در شخصی که معتاد به هرویین است تسریع بخشد.

استعمال THC دودی یا مواد مشابه سنتتیک خوراکی آن در میان مبتلایان به HIV بسیار رایج است. به جز مصارف تفریحی، THC را می توان به دلایل پزشکی از قبیل کنترل درد و جالت تهوع و برای نا فیناویر و ایندیناویر را به ترتیب تا 17 درصد و 24 درصد کاهش دهد. از آنجایی که تغییراتی در سرکوب ویروسی و ترمیم سیستم ایمنی اثبات نشده است، این امر از نظر بالینی مهم تلقی نمی شود