عناصر الگوی آموزشی - زمان آموزش

عناصر الگوی آموزشی - زمان آموزش

مدت زمانی كه فراگیران برای یادگیری و تسلط بر محتوا و رسیدن به اهداف آموزش نیاز دارند در فرآیند آموزش مهم است.

زمان مورد نیاز برای آموزش را در مجموع می‌توان به سه حالت تقسیم كرد:

  • زمان منظور شده برای رسیدن به هدف‌ها، مساوی یا نزدیك به زمان مورد نیاز باشد.

  • زمان منظور شده برای رسیدن به هدف‌ها، بیش از زمان مورد نیاز است.

  • زمان منظور شده برای رسیدن به هدف‌ها، كمتر از زمان مورد نیاز باشد.

در موقعیت سوم، زمان به عنوان یك عامل فشار عمل خواهد كرد. زمان مناسب برای آموزش بر اساس سن افراد، حجم محتوا، آمادگی افراد، استعداد توانایی‌های یادگیرندگان و شرایط محیط آموزشی تعیین می‌شود.

عناصر الگوی آموزشی شامل موارد ذیل می شود:

1- محتوا

2- اهداف

3- زمان آموزش

4- وسایل آموزشی

5- روش های فعال آموزشی

6- ارزشیابی