موضوع: کاندوم

چگونه باید از کاندوم استفاده کرد؟

چگونه باید از کاندوم استفاده کرد؟

برای تسهیل، کارایی و دلپذیرشدن ارتباط جنسی همراه با کاندوم هر دو شریک جنسی باید نحوه استفاده از کاندوم را بدانند. برای یادگیری، بهتر است از قبل روی اشیایی دیگر تمرین شود.

نحوه پوشاندن کاندوم:

1- داخل کاندوم را با یک یا دو قطره مایع مرطوب کننده آغشته کنید.

2- کاندوم را به آلت نعوظ (سفت شده) بپوشانید.

3- حدود یک سانتی متر از فضا را در نوک آلت برای جمع شدن منی خالی بگذارید.

4- سعی کنید در حین پوشاندن کاندوم حباب های هوا را از کیسه کاندوم خارج کنید.

5- خارج کاندوم پوشانده شده را با یک قطره مایع مرطوب کننده آغشته کنید.

6- بعد از پایان انزال و قبل از اتمام نعوظ باید کاندوم خارج گردد. بعد از خارج کردن کاندوم باید آلت را بشویید.