موضوع: پیشگیری

راه های پیشگیری از ایدز

راه های پیشگیری از ایدز

راه های پیشگیری از ایدز

مطمئن ترین راه پیشگیری از انتقال جنسی بیماری ایدز، پرهیز از تماس جنسی غیرمتعارف و یا ارتباط جنسی در چارچوب روابط صحیح خانوادگی است. ارتباط جنسی باید ترجیحاً انحصاری و با یك فرد شناخته شده صورت گیرد، فردی که خود رفتار جنسی پرخطر نداشته استفاده از كاندوم از ابتدای فعالیت جنسی، پرهیز از رفتارهای نامتعارف جنسی مثل نزدیكی از مقعد، نزدیكی در هنگام عادت ماهانه و غیره خطر انتقال بیماری را كاهش می‌دهد.

پرهیز از اعتیاد بهترین راه پیشگیری از انتقال بیماری از راه سرنگ آلوده است. پرهیز از اعتیاد تزریقی، پرهیز از تزریق های مكرر با یك سرنگ و پرهیز از تزریق دسته جمعی با یك سرنگ خطر انتقال را كاهش می دهد.

استفاده از وسایل شخصی مثل تیغ، احتراز از خالكوبی و حجامت غیربهداشتی، انجام بهداشتی ختنه و غیره راه های پیشگیری از بیماری اند.

درمان بیماری های جنسی نیز به محافظت از بیماری كمك می كند.