تزریق سالم (Safe injection)

تزریق سالم (Safe injection)

کاهش آسیب، سیاست یا برنامه ای است در جهت کاهش عواقب منفی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مصرف مواد، در حالی که فرد مصرف کننده به مصرف مواد خود ادامه دهد.

یکی از اصول اجرایی برنامه های کاهش آسیب  رواج اصول "تزریق سالم تر" است. این امر علاوه بر توزیع وسایل تزریق استریل، با "اطلاع رسانی، آموزش و ارتباطات" مؤثر با سوءمصرف کنندگان تزریقی مواد در زمینه آموزش رفتارهای تزریقی سالم محقق می شود.

اهداف آموزش تزریق سالم تر عبارتست از:

1- افزایش آگاهی معتادان تزریقی از خطرات تزریق نادرست

2-  اجتناب ازبروز کبودی، آبسه، ترومبوز، آمبولی، آندوکاردیت و غیره متعاقب تزریق نامناسب 

3- پیشگیری از انتقال بیماری های عفونی نظیر ایدز و هپاتیت