آموزش پیشگیری از ایدز به گروه های پر خطر به روش آموزش همتایان

آموزش پیشگیری از ایدز به گروه های پر خطر به روش آموزش همتایان

بیان مساله

بیماری ایدز یک بیماری عفونی است که به دلیل راه های انتقال خاص آن جزء بیماری های رفتاری طبقه بندی می گردد و پیشگیری از آن نیز چون به رفتارهای خصوصی افراد مرتبط می شود از پیچیدگی خاصی برخوردار است. آموزش به عنوان موثرترین شیوه ی کنترل بیماری نقش بسیار مهمی دارد.

گروه هایی از مردم که رفتارهای پرخطر دارند همانند معتادان تزریقی و کسانی که رفتار جنسی محافظت نشده را تجربه کرده اند مهم ترین گروه هدف آموزش پیشگیری از ایدزمی باشند و از آن جا که این رفتار های پرخطر جزء رفتار های خصوصی افراد محسوب می شود، آموزش رفتارهای سالم تر پیچیدگی های خاص خود را دارد.

الگوی مطرح در آموزش افراد پرخطر آموزش به روش همتایان (Peer Education) است.

شیوه  آموزش همتایان به این ترتیب است که ابتدا گروه هایی از افراد پرخطر به عنوان آموزگار همتا (Peer Educator) انتخاب می گردند. این افراد باید انگیزه ی کافی برای کار داشته و دارای حداقل سواد بوده و آموزش پذیرباشند. بهتر است اگر رفتار پر خطر خود را کاملا ترک نکرده اند، آنرا بهبود بخشیده باشند.

اولین قدم در آموزش این گروه ها، دسترسی به آنان است. شناسایی محل های تجمع آنان و ورود به آن برای همتایان امکان پذیر است در حالی که این موضوع برای افراد عادی بسیار سخت و شاید غیر ممکن باشد. گروه های پرخطرمعمولا به افراد غریبه اعتماد ندارند و حاضر به گفتگو به آنان نمی باشند. علاوه بر آن از آن جا که همتایان از زبان و ادبیات این گروه ها استفاده می کنند و خود دلایل و پی آمد های این رفتار ها را به صورت ملموس درک کرده اند، آموزش آنان موثرتر بوده و از عمق بیش تری برخوردار است. از طرفی از آن جا که تعداد آموزگاران همتا می تواند زیاد باشد، با این روش آموزش می توان تعداد زیادی از افراد را تحت پوشش قرار داد.

اهداف

پروژه ای طراحی گردید تا آگاهی 60 هزار نفر از گروه های پرخطر و در خطر را درباره HIV / AIDS افزایش دهیم. افراد مد نظر عبارت بودند از معتادان به ویژه معتادان تزریقی، خانواده های آنان و افرادی که رفتار های پر مخاطره ی جنسی دارند.

ابتدا دو کارگاه آموزشی برگزار گردید که طی آن 60 نفر از کارشناسان سازمان بهزیستی و NGOهای مرتبط به عنوان مربی آموزش دیده اند و متعهد گردیده اند که با برگزاری کلاس های آموزشی به تربیت آموزگاران همتا بپردازند. با تشکیل 123 کلاس توسط مربیان 1230نفرآموزگار همتا تربیت شدند آموزگاران همتا زیر نظر مربیان خود برای آموزش گروه های پر خطر به مناطق مورد نظررفته وهرکدام به طور متوسط 45 نفر را آموزش دادند.

نتایج

حاصل این فعالیت ها آموزش ایدز و روش های پیشگیری از آن به 61569 نفر از گروه های در خطر و پر خطر و توزیع وسایل پیشگیری از ایدز در بین انان بود هم چنین به بیش از  یک سوم از این افراد که معتاد تزریقی بودند سوزن وسرنگ استریل داده شد.