مقاله ویژگی های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی

مقاله ویژگی های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی

مقاله ویژگی های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پر خطر جنسی، در همایش سراسری ایدز دانشگاه شهید بهشتی تهران در آذرماه سال جاری توسط  دکتر خدابخش احمدی، دکتر مجید رضازاده، دکتر محمد نفریه، زهرا اخوی، دکتر محمد علی زنگانه، دکتر حبیب مسعودی فرید ارائه شده است. در ذیل بخشی از این مقاله را می خوانید:

با توجه به نقش اساسی و مهم خانواده در شکل گیری رفتارهای آدمی، تحقیق حاضر با هدف شناخت ویژگی های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پر خطر جنسی انجام شده است.

روش

در این پژوهش همبستگی جامعه آماری شامل افراد دارای رفتار جنسی پرخطر و خارج از روابط ازدواج بود. برای نمونه گیری تعداد 104 نفر از زنان دارای رفتار جنسی پر خطر از شهر تهران در سال 1390-1389 به شیوه نمونه گیری در دسترس، شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بود از: پرسشنامه TCU HIV / AIDS برای سنجش میزان رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن و پرسشنامه میزان رفتارهای پرخطر جنسی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون t و تحلیل واریانس و ضریب همبستگی استفاده شد.

یافته ها

نتایج حاصل از بررسی عوامل و متغیرهای خانوادگی مرتبط با میزان رفتارهای پرخطر جنسی در گروه مورد بررسی نشان داد که بین وضعیت و چگونگی سکونت، وضعیت اشتغال، وضعیت زندگی، وضعیت حیات والدین، تجارب بدرفتاری از سوی اعضای خانواده و میزان صمیمیت در خانواده با میزان دفعات رابطه جنسی پرخطر رابطه معنی داری وجود دارد. در حالی که بین وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلات و در قید حیات بودن والدین و میزان رابطه جنسی پرخطر رابطه معنی داری وجود ندارد.