درحال بارگذاری

مطالب دسته "مهارت های آموزشی"

عناصر الگوی آموزشی - ارزشیابی

روش داستان گویی

روش بازی

روش ایفای نقش

روش پرسش و پاسخ

انواع روش های فعال آموزشی

نکات تکنیکی و توصیه های کلیدی در تزریق سالم

روش بحث گروهی در کاهش آسیب

روش حل مسئله

عناصر الگوی آموزشی - زمان آموزش

عناصر الگوی آموزشی - اهداف

عناصر الگوی آموزشی - محتوا