درحال بارگذاری

مطالب دسته "رویدادها"

اختتامیه کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز برای تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

گزارش روز دوم کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز

کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جمعیت افرای سبز برنده روبان قرمز 2012

نخستین كنگره بین المللی و پنجمین كنگره ملی سالیانه پژوهش ایدز