درحال بارگذاری

مطالب دسته "آموزش همتایان"

آموزش پیشگیری از ایدز به گروه های پر خطر به روش آموزش همتایان

آموزش همتایان با توجه به نظریه ها

سطح‌بندی آموزش همتا

راهبردهای جذب و به‌ کارگیری همتایان

ملاک‌های انتخاب مربیان همتا

تعریف آموزش همتایان

وظایف تیم های سیار

‌ برنامه ‌یاری رسانی تیم سیار

اطلاعات مورد نیاز آموزشگر همسان

انواع پیام‌ها در آموزش همسان

مقدار و حجم پیام‌ها در آموزش همسان

معیارهای انتخاب آموزشگران همسان

آموزش همسان در پیشگیری از ایدز

شرایط آموزشگران همسان

آموزش همسان و آموزشگران همتا