کارگاه هم اندیشی و انتقال تجربیات مدیران کاهش آسیب پروژه پیشگیری از ایدز

کارگاه هم اندیشی و انتقال تجربیات مدیران کاهش آسیب پروژه پیشگیری از ایدز در هتل شیبان تهران برگزار گردید.

مخاطبین: مدیران کاهش آسیب پروژه پیشگیری از ایدز

ارائه دهندگان: دکتر کامیز محضری کارشناس پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی کشور، خانم شهناز شیبانی هماهنگ کننده پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی کشور، خانم راحله مرادی مسئول امور پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی، آقای ابراهیم نیک آیین موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور

گالری تصاویر