کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه تیم های سیار مراکز کاهش آسیب در شهرستان مریوان برگزار گردید.

مخاطبین: پرسنل مراکز کاهش آسیب سراسر کشور

ارائه دهندگان: دکتر کامبیز محضری، کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سرکار خانم شیبانی، هماهنگ کننده پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی کشور منیره آرزومندی، مدیرعامل موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان آقای ابراهیم نیک آیین، موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور

گالری تصاویر