هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز استان ها

کارگاه هم اندیشی کارشناسان پیشگیری از ایدز استان ها در هتل شیبان تهران برگزار گردید.

مخاطبین: کارشناسان پیشگیری استان ها

ارائه دهندگان: دکتر مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد و دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز آقای بالاسوبرامانیام مورالی، معاون برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران دکتر مهرداد احترامی، قائم مقام مرکز توسعه پیشگیری دکتر کامبیز محضری، کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز خانم شهناز شیبانی، هماهنگ کننده پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی کشور خانم راحله مرادی، مسئول امور پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی کشور خانم ناهید مدرسی، کارشناس پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی کشور آقای ابراهیم نیک آیین، موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور

گالری تصاویر