كارگاه پیشگیری از ایدز ویژه آموزشگران مراکز کاهش آسیب

كارگاه پیشگیری از ایدز ویژه آموزشگران مراکز کاهش آسیب در هتل پارسیان رامسر برگزار گردید.

مخاطبین: ویژه آموزشگران مراکز کاهش آسیب

ارائه دهندگان: دکتر رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، دکتر کامبیز محضری کارشناس پیشگیری از ایدز سازمان بهزیستی کشور، خانم شهناز شیبانی هماهنگ کننده پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی کشور، خانم راحله مرادی مسئول امور پروژه ایدز صندوق جهانی در سازمان بهزیستی، آقای ابراهیم نیک آیین موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور، دکتر امید زمانی، خانم آرزومندی

گالری تصاویر