حمایتهای اجتماعی در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از ایدز

کارگاه حمایت های اجتماعی در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از ایدز در هتل امیرکبیر کاشان برگزار شد.

مخاطبین: مربیان مراکز کاهش آسیب سازمان بهزیستی

ارائه دهندگان: دکتر مجید رضازاده دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز دکتر کامبیز محضری کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سرکار خانم منیره آرزومندی مدیرعامل مؤسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان

گالری تصاویر