آموزش پیشگیری از ایدز ویژه تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

کارگاه آموزش پیشگیری از ایدز ویژه تیم های سیار مراکز کاهش آسیب در هتل شیبان تهران برگزار شد.

مخاطبین: آموزشگران تیم های سیار مراکز کاهش آسیب

ارائه دهندگان: دکتر مجید رضازاده دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز دکتر کامبیز محضری کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایدز دکتر رامین رادفر سرکار خانم منیره آرزومندی مدیر عامل موسسه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان سرکار خانم شیبانی

گالری تصاویر