پرسش و پاسخ

سوال 841 07 مهر 1393
آیا انجام آزمایش ایدز بعد از گذشت 2 سال از رفتار پر خطر موثر است و نتیجه میدهد؟
پاسخ کارشناس
بلی هروقت آزمایش بدهید خوب است.