پرسش و پاسخ

سوال 831 07 مهر 1393
اگر زن و مرد به هم وفادار باشند و هیچ رابطه ای با كس دیگر نداشته باشند آیا بوسیدن و هر نوع رابطه دیگری باعث انتقال ایدز می شود ؟ آیا اصلا به ایدز مبتلا می شوند؟
پاسخ کارشناس
معمولا خیر مگر آن که یکیشان اچ آی وی را از راه دیگری مانند اعتیاد تزریقی گرفته باشد.