پرسش و پاسخ

سوال 811 03 مهر 1393
آیا با خوردن مایع منی مرد ایدز منتقل میشود؟
پاسخ کارشناس
اگر زخمی در دهان نباشد خیر