پرسش و پاسخ

سوال 799 02 مهر 1393
ایدز از راه چه زخمی منتقل می شود؟ آیا با كردن دست در واژن در صورتی كه در دست زخم سله بسته باشد ایدز منتقل می شود؟
پاسخ کارشناس
زخمهای سطحی اگر 72 ساعت بگذرد با آن که سله رویش هست پوست زیر آن به اندازه ای ترمیم شده است که اجازه نفوذ ویروس ها و باکتری ها را ندهد.