پرسش و پاسخ

سوال 783 31 شهریور 1393
روی لب من زخمی وجود دارد و هنگامی که در حال صحبت با شخصی بودم مقداری از آب دهانش روی زخم پاشید. آیا احتمال سرایت ایدز یا هپاتیت وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
در مورد ایدز خیر. در مورد هپاتیت A ممکن است.