پرسش و پاسخ

سوال 748 26 شهریور 1393
سلام ازمایش الایزا بعد از سه هفته دوباره کی تکرار شود
پاسخ کارشناس
سه ماه پس از این یکی.