پرسش و پاسخ

سوال 719 23 شهریور 1393
ممنونم از بابت پاسخ به سوال قبلی که برای من ارسال کردین. زودترین زمان برای انجام آزمایش چقدر است؟
پاسخ کارشناس
حداقل دو هفته پس از آمیزش می توانید آزمایش بدهید که اگر منفی باشد باید سه ماه بعد تکرار شود.