پرسش و پاسخ

سوال 724 22 شهریور 1393
سلام. من بعلت مسواک زدن در لثه هایم زخمی موجود بوده و همینطور بر سطح آلتم زخم هایی موجود بوده. آیا ۱) بوسیدن فرانسوی بدلیل زخم لثه من باعث انتقال از او به من میشود؟ ۲) رابطه دهانی با آلت او در حالی که ممکن است ترشحاتی داشته باشد، بدلیل زخم لثه من احتمال انتقال از او به من را دارد؟ ۳) آیا وقتی او آلت من را در دهانش داشت، از بزاق او و از طریق زخم های آلتم انتقال ممکن است از او به من صورت بگیرد؟
پاسخ کارشناس
الف) از نظر تئوریک بلی امکان سرایت به شما بیشتر می شود. ولی در دنبا افراد انگشت شماری بوده اند که فقط از بوسه فرانسوی مبتلا شده باشند ب) از نظر تئوریک بلی امکان سرایت به شما بیشتر می شود. ولی در دنیا تقریبا کسی نبوده که فقط از لیسیدن آلت زن مبتلا شده باشد ج) خیر اچ آی وی از راه بزاق منتقل نمی شود.