پرسش و پاسخ

سوال 679 18 شهریور 1393
زودترین تستی که میتوان انجام داد چه تستی است؟
پاسخ کارشناس
زودترین تست پی سی آر کِیفی است که از 7 تا 10 روز بعد از مواجهه امکان پذیر است البته آن هم جواب مثبت کاذب یا منفی کاذب ممکن است داشته باشد.