پرسش و پاسخ

سوال 657 16 شهریور 1393
سلام. برای رابطه سکس دهانی محافظت نشده که منی خارج نشده برای مرد که زن الت او را مدت کم لیسیده باشد، چه ازمایشاتی می خواهد؟
پاسخ کارشناس
احتمال سرایت اچ آی وی از زن به مرد در آمیزش دهانی روی آلت مرد بسیار ناچیز است. اگر فقط یک بار بوده نیاز به آزمایش نیست.