پرسش و پاسخ

سوال 642 14 شهریور 1393
سلام در تورم غدد لنفاوی باید درد باشد یا بدون درد است؟
پاسخ کارشناس
بدون درد