پرسش و پاسخ

سوال 624 13 شهریور 1393
سلام میخواستم ببینم آیا خوردن و قورت دادن منی باعث انتقال ویروس می شود ؟
پاسخ کارشناس
اگر آفت و زخمی در مسیر نباشد خیر.