پرسش و پاسخ

سوال 618 12 شهریور 1393
بهترین زمان برای تست pcr کی هست ؟
پاسخ کارشناس
حداقل 10 روز پس از رفتار پرخطر گذشته باشد.