پرسش و پاسخ

سوال 491 27 مرداد 1393
آیا بزاق دارای ایدز است؟ اگر كسی به شما تف كند و بزاق وارد چشم و پوست شود، ایدز انتقال پیدا میكند؟
پاسخ کارشناس
در بزاق اچ آی وی به میزان بسیار کمی هست اما امکان سرایت ندارد