پرسش و پاسخ

سوال 489 27 مرداد 1393
آیا امکان انتقال ایدز از راه بوسه فرانسوی هست؟ هر چند که تقریبا سعی میکردم زبونش را وارد دهانم نکند
پاسخ کارشناس
خیر تا بحال گزارش نشده کسی فقط از این راه مبتلا شده باشد