پرسش و پاسخ

سوال 482 26 مرداد 1393
ببخشیید درباره سوال 628 و 609 چه اطلاعتی بدم؟
پاسخ کارشناس
1- نتیجه آزمایش را اعلام کنید. 2- نام کیت (یا کارخانه) استفاده شده را