پرسش و پاسخ

سوال 462 25 مرداد 1393
فاصله دو آزمایش سه ماه یعنی چطور؟ یعنی آزمایش اول سه ماه بعد رابطه باید باشد و آزمایش دوم سه ماه بعد از ازمایش اولی؟ یا اگر مثلا یکنفر روز بیستم آزمایش منفی داشت سه ماه بعد از این ازمایش باز منفی باید داشته باشد تا مطمئن شود؟
پاسخ کارشناس
هر دو حالت درست است.