پرسش و پاسخ

سوال 5510 14 اردیبهشت 1394
من یه رابطه پرخطر داشتم چهار روز از سه ماه کمتر بود که آزمایش دادم منفی بود میشه اطمینان کرد که من سالمم؟
پاسخ کارشناس
بلی نتیجه آزمایش شما قطعی تلقی می شود.