پرسش و پاسخ

سوال 423 20 مرداد 1393
آیا اکنون ایران تحریم بوده از سالها قبل کیت های وارداتی معتبر میباشند. یا درجه پایین از چین می باشند؟
پاسخ کارشناس
تا جایی که می دانم تحریم شامل کیتهای تشخیصی اچ آی وی نبوده است به خصوص که بخشی از آنها از طریق سازمان ملل وارد میشده. در مورد هر کیت خاص بهتر است از خود آزمایشگاه بپرسید چه نوع کیتی و با چه تاریخ انقضایی استفاده می کنند.