پرسش و پاسخ

سوال 402 18 مرداد 1393
با سلام و سپاس. دوره ی پنجره ایدز چند ماه است؟ گرفتن جواب منفی آزمایش پس از چند ماه قابل اطمینان است ؟
پاسخ کارشناس
دوره پنجره 2 تا 16 هفته است. حداقل دوبار جواب منفی به فاصله 3 ماه برای اطمینان کافی است.