پرسش و پاسخ

سوال 392 15 مرداد 1393
آیا دست دادن با فرد ایدزی باعث انتقال ایدز به شما می شود و اگر شما به اشتباه دستتان را داخل دهان كنید. چه طور یا دستتان یك زخم سطحی در حال بهبود داشته باشد. با تشكر
پاسخ کارشناس
خیر. در هیچ کدام احتمال سرایت نیست