پرسش و پاسخ

سوال 385 14 مرداد 1393
نوشیدن بطری اب مشترك باعث انتقال ایدز میشود؟
پاسخ کارشناس
خیر. اچ آی وی از راه خوراکی منتقل نمی شود.