پرسش و پاسخ

سوال 384 13 مرداد 1393
سلام سوال 428 را من نوشتم. منظور از طریق خوراکی نیس منظورم ریختن خون آلوده روی غذا یا آب و انتقال از طریق دهان و یا لثه خراب یا دندان فاسد خودم یا دیگر موارد است.
پاسخ کارشناس
خیر