پرسش و پاسخ

سوال 278 01 مرداد 1393
زمان دقیق آزمایش ایدز که جواب قطعی بدهد و باعث آسودگی خاطر شود چه زمانی می باشد؟
پاسخ کارشناس
تستهای بالینی همیشه با احتمال خطایی هر چند کوچک همراهند. درباره اچ آی وی چون تشخیص آن علاوه بر دقت علمی، با تنش روانی و هزینه های بعدی همراه است برای اطمینان بیشتر در کشورهای با شیوع پایین می گویند دوبار آزمایش الایزا (یا رپید تست) با فاصله سه ماه و یک بار وسترن بلات (برای تأیید موارد مثبت) برای تشخیص استفاده شود. بنابراین آسودگی خاطر با پیروی از مراحلی که در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری انجام می شود محقق خواهد شد نه با یک زمان مشخص برای آزمایش.