پرسش و پاسخ

سوال 210 23 تیر 1393
هفته چهارم (روز ٢٣) آنتی بادی الیزا ١و٢ و p٢٤ همزمان دادم منفی شد. هفته هشتم روز ٥٣ آنتی بادی الیزا ١و٢ و pcr-rna همزمان دادم منفی شد. بعد از سه ماه و ده روز هم آنتی بادی الیزا 1و2 دادم منفی شد. همه در آزمایشگاه کیوان بوده. اما اینکه می گویند همه این آزمایشها کاذب منفی یا مثبت دارد باعث سردرگمی و عدم قطعیت در ذهن میشود. بلاخره سه ماه، شش ماه، یکسال کدام قطعی است؟این کاذب بودن جواب پس چه میشود؟بعد سه ماه دیگه جواب کاذب ندارد؟
پاسخ کارشناس
هیچ آزمایشی در دانش و پزشکی جواب قطعی (100 درصد) ندارد. تکرار آزمایش برای کاهش میزان خطا است بنابراین با این همه آزمایش که داده اید بسیار بسیار احتمالش کم است که شما به اچ آی وی دچار شده باشید. بهتر است از این به بعد از رفتارهای پرخطر دوری کنید.