پرسش و پاسخ

سوال 99 20 اردیبهشت 1393
آیا از طریق بزاق دهان به آلت مرد این بیماری قابل انتقال است؟ آیا ایدز از عقب هم قابل انتقاله؟
پاسخ کارشناس
احتمال سرایت از طریق آمیزش دهانی خیلی کم است اما صفر نیست. آمیزش از راه پشت (مقعدی) بدون کاندوم برای فرد مفعول خطر بسیاری دارد. بهتر است برای مشاوره و آزمایش به کلینیک های مشاوره بیماریهای رفتاری بروند.