پرسش و پاسخ

سوال 98 20 اردیبهشت 1393
در زمان آزمایش خون برای ازدواج آیا آزمایش HIV هم انجام می گیرد؟ و اگر انجام نمی گیرد چگونه می توان به فرد مورد نظر گفت که این آزمایش انجام گیرد؟
پاسخ کارشناس
آزمایش ایدز در زمان ازدواج انجام نمی شود و از نظر علمی نباید اجباری باشد. دختر و پسر در صورت تمایل و توافق می توانند مراحل مشاوره و آزمایش داوطلبانه را (که شامل دو بار آزمایش به فاصله سه ماه است) با هم انجام دهند.