پرسش و پاسخ

سوال 92 13 اردیبهشت 1393
چراسرنگ باعث بیماری ایدز می شود
پاسخ کارشناس
سرنگ اگر به شکل استریل و یکبار مصرف استفاده شود خطری ندارد اما اگر به صورت مشترک بین افراد مختلف استفاده شود به دلیل فشار منفی هنگام تزریق مقداری خون (هر چند خیلی کم) حاوی ویروسها وارد سرنگ می شود که در تزریق بعدی به نفر بعد منتقل خواهد شد.