پرسش و پاسخ

سوال 60 13 فروردین 1393
آیا با شستن دست ویروس از بین می رود؟
پاسخ کارشناس
اچ‌ آی وی از راه پوست سالم رد نمی شود و البته با آب و صابون از روی پوست پاک می شود.