پرسش و پاسخ

سوال 42 17 اسفند 1392
ایا پوستی که جراحت داشته ولی با لخته خون بسته شده خطری در رابطه با انتقال hivدارد؟
پاسخ کارشناس
اگر لخته خون تازه باشد احتمال سرایت هست اما اگر چند ساعتی از تشکیل لخته گذشته و به خصوص اگر لخته خشک شده باشد و روی زخم سله بسته شده خطری ندارد.