پرسش و پاسخ

سوال 34 16 اسفند 1392
در صورت داشتن رابطه از طریق بوسه مرطوب و به وجود آمدن آفت دهان باید مشاوره شد ؟
پاسخ کارشناس
مشاوره و آزمایش داوطلبانه برای اطمینان از وضعیت سلامت فرد است. البته آفت امکان سرایت اچ آی وی را در بوسه مرطوب بیشتر میکند.اگر به سلامت شریک جنسی خود مطمئن نیستید بهتر است برای مشاوره و آزمایش داوطلبانه اقدام کنید.