پرسش و پاسخ

سوال 18 28 بهمن 1392
چرا نیش حشرات بیماری، را منتقل نمی كند؟
پاسخ کارشناس
خون آلوده مكیده شده بوسیله حشرات به سرعت توسط آنزیمهای حشره پاره شده و ویروس خارج شده از سلول میزبان قادر به ادامه حیات در داخل بدن حشره نمی باشد و حشره با گزش فرد دیگر، نمی تواند ویروس فعال را منتقل كند